Διαχείριση Κτιριακών  Εγκαταστάσεων (Αυτοματισμοί, Ισχυρά και ασθενή ρεύματα,

Κλιματισμός – Θέρμανση – Ψύξη, Ύδρευση – Αποχέτευση, Δομικά )

σε όλο το φάσμα τους (μελέτη, κατασκευή, συντήρηση).

 

Προληπτική συντήρηση

Η προληπτική συντήρηση συνίσταται στην διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ρυθμίσεων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού καθώς και τους σχετικούς κανονισμούς, οδηγίες και πρότυπα λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
Στόχος της προληπτικής συντήρησης είναι η διασφάλιση της καλής, απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης, η μείωση του κόστους λειτουργίας της, η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος.

Οι Μηχανικοί μας  σε συνεργασία με τους τεχνικούς μας πραγματοποιούν προγράμματα προληπτικής συντήρησης σε:

 1. Αυτοματισμούς κεντρικών συστημάτων ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων (BMS)
 2. Υποσταθμούς
 3. Ηλεκτρολογικά δίκτυα μέσης τάσης
 4. Ηλεκτρολογικά δίκτυα χαμηλής τάσης
 5. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (Φωτισμός, Κίνηση, Αυτοματισμοί, Δομημένη Καλωδίωση)
 6. Ανελκυστήρες – Αναβατόρια – Κυλιόμενες κλίμακες / διάδρομοι
 7. Συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) & Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
 8. CCTV (Κάμερες παρακολούθησης)
 9. Access Control (Συστήματα ελέγχου  Εισόδου – Εξόδου)
 10. Μεγαφωνική εγκατάσταση
 11. Εγκαταστάσεις κλιματισμού-αερισμού
 12. Δίκτυα αεραγωγών διανομής-επιστροφής-απόρριψης αέρα
 13. Εγκαταστάσεις Θέρμανσης
 14. Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης
 15. Δίκτυα πυρανίχνευσης
 16. Δίκτυα πυρόσβεσης και τοπικής κατάσβεσης
 17. Κτιριακές εγκαταστάσεις (πόρτες – παράθυρα – μεταλλικές κατασκευές)

Επιδιορθωτική-Κατασταλτική συντήρηση

Η επιδιορθωτική συντήρηση αποσκοπεί στην αποκατάσταση βλαβών που συνήθως εμφανίζονται αιφνιδίως και προκαλούν την ολική ή μερική ακινησία ή την υποβάθμιση λειτουργίας του εξοπλισμού.

Βελτιωτική συντήρηση

Η βελτιωτική συντήρηση αφορά στη μετασκευή ή αναβάθμιση της εγκατάστασης και επιτυγχάνεται με την προσθήκη, επέκταση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων, υλικών, εξοπλισμών  ή  και  ολόκληρης της  εγκατάστασης.

Στόχος της βελτιωτικής συντήρησης είναι ο εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης, η προσαρμογή της σε νεότερους κανονισμούς λειτουργίας ή επιχειρησιακές ανάγκες, η μείωση του κόστους λειτουργίας και η διασφάλιση ανταλλακτικών.

Στον τομέα της συντήρησης κτιρίων αυτό που αξιολογείται και εκτιμάται καθημερινά είναι το επίπεδο εξυπηρέτησης. Η CALYPSO FACILITY MANAGEMENT SERVICES  διαθέτει σαφή πελατοκεντρική φιλοσοφία εξυπηρέτησης που βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 1. Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης
 2. Άμεση ανταπόκριση του ειδικευμένου συνεργείου
 3. Αναλυτική καταγραφή του ιστορικού βλαβών και των επιδιορθωτικών εργασιών που λαμβάνουν χώρα
 4. Άριστα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.
 5. Έμπειρους Μηχανικούς που παρέχουν συμβουλές και υποδείξεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων

Οι υπηρεσίες Διαχείρισης κτιρίων εξασφαλίζουν μία σειρά από ευεργετικά πλεονεκτήματα για την επιχείρησή σας όπως:

 1. Μείωση του λειτουργικού κόστους του κτιρίου μέσα από τη συστηματική διαχείριση όλων των λειτουργιών του από μία μόνο εταιρία
 2. Μείωση των βλαβών μέσω της προληπτικής και βελτιωτικής συντήρησης και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων
 3. Εξοικονόμηση ενέργειας από τις σωστά συντηρημένες κτιριακές εγκαταστάσεις και την παρακολούθηση μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού
 4. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων εξαιτίας της εξασφάλισης ιδανικών συνθηκών κλιματισμού και υγιεινής του κτιρίου.